DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ V MŠ JÍLOVSKÁ

24. DUBNA 14:00 – 17:00

Přijďte si prohlédnout naší velmi pěknou školku a zahradu ! V chodbách je připravena výstavka výtvarných prací dětí.

Setkání rodičů s ředitelkou MŠ v 15:30 ve třídě Berušky –  informace o zápisu a o mateřské škole.

Nabízíme vám:

 • kvalitní vzdělávací práci s dětmi
 • pravidelná divadelní představení
 • seznamování s angličtinou
 • keramický kroužek
 • pohybové kroužky
 • výlety do přírody
 • bohatý pohybový program
 • oslavy tradičních svátků
 • karneval, zahradní slavnosti
 • zdravé a kvalitní stravování
 • péče o děti s odkladem šk. doch.
 • velmi pěkné interiéry a vybavení tříd
 • nové hřiště a mlhoviště
 • vstřícný kolektiv zaměstnanců

 

INFORMACE  PRO  RODIČE  K ZÁPISU PRO  ŠK. ROK  2018/2019

 K zápisu přijďte, prosím, s dítětem (není však podmínkou).
Při odevzdávání vyplněných žádostí k předškolnímu vzdělávání
předložte, prosím  :

 • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti k nahlédnutí
 • rodný list dítěte (jen k nahlédnutí)
 • vyplněnou žádost o přijetí
 • evidenční list – příloha k žádosti

 

Nezapomeňte na vyjádření dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování. Nezapomeňte v žádosti na podpisy obou zákonných zástupců.

MŠ Jílovská 1175/75, 142 00 Praha 4, IČO : 61384453 vydává pro školní rok 2018/2019
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Jílovská, Praha 4 stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu volných míst v mateřské škole.

 1. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné školní docházky, nejdříve však dětem od dvou let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
 2. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude vždy přijato dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2018 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 3. Pakliže počet přihlášených dětí převyšuje stanovenou kapacitu volných míst, vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z následujících kritérií.
 • trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 4
 • trvalý pobyt alespoň jednoho zák. zástupce na území MČ Praha 4
 • věk dítěte : po přijetí žádostí budou děti seřazeny podle věku a přijímány od nejstarších po nejmladší až do naplnění kapacity                      

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přijato dítě starší. 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel – § 34 odst. 3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon).

Přijímání dětí cizích státních příslušníků se řídí ustanovením „školského zákona“, přístup ke vzdělání je umožňován za stejných podmínek jako dětem s příslušností ČR. Zákonní zástupci předloží cestovní pas, povolení k pobytu (delší než 90 dní), adresu bydliště. Spádovou oblastí pro MŠ zřizované MČ Praha 4 je celé území MČ Praha 4.

Tato kritéria byla zpracována dle doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání.

V Praze dne 20. 3. 2018                                                   Mgr. Alena Šebková, řed.

 

HARMONOGRAM  PRŮBĚHU ZÁPISU DO  MŠ  ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 24. 4. 2018 14:00 – 17:00 a také ve dnech zápisu. 

 1. 2. a 3. května vydávání žádostí od 13.00 do 17.30 v 1. třídě – BERUŠKY
 2. 9. a 10. května přijímání vyplněných přihlášek 13.00 – 18.00 v ředitelně školy ( = dny zápisu)
 3. vyvěšení výsledku zápisu – do 31. května 2018 seznam přijatých dětí pod registračními čísly (na stránkách a budově MŠ)
 4. vydávání písemných rozhodnutí o přijetí / nepřijetí – termín bude upřesněn, nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou
 5. v průběhu června schůzka s rodiči nově přijatých dětí (informace + rozdání rozhodnutí o přijetí)

 K zápisu je vhodné přijít s dítětem, není však podmínkou.

Počet předpokládaných odchodů dětí do 1.tříd ZŠ ………55
Počet nově přijatých dětí do MŠ pro šk. rok 2018/19…….55
(může se v souvislosti s nevyřešenými odklady šk. docházky ještě změnit).