Záměr školy

Dlouhodobý záměr školy, koncepce vzdělávání, profilace

Mateřská škola využívá několikaletých dobrých zkušeností s dlouhodobou koncepcí. Již v minulých letech jsme s dětmi pracovali podle modelu osobnostně orientované výchovy, tzn.že prosazujeme přístup, který vždy směřuje k dítěti, k jeho rozvoji a učení, pracujeme s dětmi ve velké míře skupinově, individuálně, chápeme každé jednotlivé dítě jako osobnost se všemi předpoklady pro úspěšný a zdravý vývoj.

Každé dítě se musí v MŠ cítit spokojené a v bezpečí, poskytujeme dětem klidnou a tvůrčí atmosféru, důvěru a empatii.

V tomto trendu pokračujeme. Je pro nás velmi důležitý přínos pro dítě, jeho osobní pokrok. Záleží nám na tom, jaké zážitky si dítě z naší mateřské školy odnáší, co získá do budoucího života. Proto dětem připravujeme programy a projekty, které dětem pomáhají v orientaci běžného a každodenního života, ale také řadu akcí slavnostních a mimořádných.

Školním rokem prolínají tradiční lidové svátky : Mikulášská nadílka, advent, Tříkrálové putování, vítání jara, vynášení Moreny…. Děti tak mají příležitost nového prožitku a poznatku, srovnání, vlastní novou zkušenost.

Dále naše mateřská škola umožňuje dětem dostatek pohybových aktivit – začátek k vytvoření zdravého životního stylu. Využívá k tomu velmi dobrých prostorových podmínek, řadou řízených pohybových činností , pohybovým zaměřením jedné třídy. Další možností je využití velké, upravené zahrady s pryžovým hřištěm a přírodních parků, sadů a lesa.

Dalším styčným bodem, který naší prací s dětmi prolíná, je vytváření a vnímání estetických hodnot. Do mateřské školy přijíždějí divadelní soubory, hudební a kouzelnické. Děti navštěvují divadla v okolí, zúčastňují se výtvarných dílen v galeriích atd. Vytvářejí a podílejí se na výzdobě tříd, chodeb a celé školy, pracují s nejrůznějším materiálem a pomůckami, učí se samostatnosti osobní, ale i v rozhodování a výběru, tvořivosti.

Mateřská škola preferuje prvky otevřené školy, tzn.že přijímá podněty z venku, rodiče bere jako partnery, se kterými otevřeně jedná, informuje je o všem podstatném, umožňuje konzultace. Rodiče mají umožněn vstup do třídy, mohou sledovat práci s dětmi i jejich výsledky na nástěnkách, v galerii na hlavní chodbě, na besídkách a v tvořivých dílnách, funkční je i komunikace s rodiči na našich internetových stránkách.