Dravci v MŠ

Slůňata na Vyšehradě

Pěšky do školy

Zapojte se s námi, do akce, vid odkaz: PĚŠKY DO ŠKOLY


Děkujeme

Lišky na Vyšehradě

Překvapení pro Berušky

Děkujeme za hezký zážitek.

Akce na září 2023

Akce na září 2023 jsou zapsány v kalendáři webových stránek.

změna školného - od 1.9.2023

Od 1.9.2023 je stanoveno školné ve výši : 895,- Kč.


Připomínáme rodičům, aby si nastavili změnu u trvalých příkazů.

Začátek šk. roku 2023/2024 - aktualizace k 8.9.2023

Nový školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4.9.2023.

Seznamy dětí a informace do které třídy je dítě zařazeno budou k dispozici v pondělí 4.9.2023 na nástěnce u vchodových dveří.Těšíme se na Vás.

Třídní schůzky na všech třídách 13.9.2023

adaptační program pro nejmenší děti

přerušení provozu MŠ

V termínu od 31.7. do 1.9. (včetně) 2023 je provoz MŠ přerušen.čipy

Zakoupení čipů lze formou vratné zálohy 100,- Kč u vedoucí školní jídelny od 4.9.2023 v úředních hodinách.

Počet kusů na dítě do rodiny: 2 ks

provoz červenec a srpen 2023

PROVOZ ČERVENEC 2023:

3.7.-28.7.2023

Provoz v červenci bude v naší MŠ - jedná se o běžný provoz

 • provozní doba: 6,30 - 17,30 hodin
 • školné: 700,- Kč (částka se nekrátí ani v případě kratší docházky byť jednoho dne), školné neplatí předškoláci a děti s OŠD
 • v případě, že docházka v červenci nebude ani jeden den - školné se nehradí
 • stravné: 43,- Kč/den, děti s OŠD 46,- Kč/den
 • úhrada školného a stravného na červenec 2023  do 30.6.2023


PROVOZ SRPEN 2023:

Provoz v srpnu bude v těchto mateřských školách:


31. 7. – 13. 8. 2023

- MŠ 4 pastelky

- MŠ BoTa

- Spořilovská MŠ


14. 8. – 27. 8. 2023

- MŠ V Zápolí

- MŠ Trojlístek

Zápis na srpen proběhne na daných školkách 20.4.2023, v čase od 13-18 hodin

Termíny odevzdání přihlášek a další informace jsou k dispozici na jednotlivých přihláškách.

Aktualizované přihlášky budou k dispozici v nejbližších dnech.

Kopii evidenčního listu obdrží rodič ,na vyžádání, u třídní učitelky.


Aktualizace 30.3.2023

MŠ V Zápolí - přihláška srpen (ke stažení)
MŠ Trojlístek - přihláška srpen (ke stažení)
MŠ Spořilovská - přihláška srpen (ke stažení)
MŠ 4 pastelky-přihláška srpen (ke stažení)
MŠ BoTa - přihláška srpen (ke stažení)

Informace k platbám pro rodiče nově přijatých dětí

Rodiče nově přijatých dětí obdrží v září 2023 na své třídě

 • informace k platbám včetně variabilního symbolu, čísla účtu - školné, stravné
 • přihlášku ke stravování  

Dotazy v souvislosti se školným a stravným zasílejte: hospodarka@msjilovska.cz

Informaci o pozdějším nástupu zasílejte: info@msjilovska.cz

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného proběhne v těchto fázích:

1. v červenci 2023 - přeplatky budou zaslány rodičům dětí, kteří v červenci nemají nahlášenou docházku

2. v srpnu 2023 - přeplatky budou zaslány rodičům dětí, kteří mají nahlášenou docházku v červenci

 • přeplatky budou zasílány na čísla účtů, které si rodiče nahlásili na začátku školního roku
 • v případě dotazů v souvislosti se stravným, podrobným vyúčtováním nebo školným , kontaktujte vedoucí školní jídelny: hospodarka@msjilovska.cz

27.6.2023 - Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat  27.6.2023, 

v čase od 16  do 17 hodin - třída Kuřátek.


Těšíme se na vás a prosíme účast bez dětí.


Děkujeme za pochopení.

Stanovení výše úplaty na školní rok 2023/2024 - ZMĚNA

Upozornění na změnu školného od září 2023.


Platba školného na školní rok 2023/2024 je stanovena ve výši 895,- Kč.

Připomínáme rodičům:

 •  nastavit změnu trvalého příkazu od 1.9.2023 na částku 895,-
 • splatnost školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci
 • školné se nevztahuje na děti, které do 31.8.2023 dovrší 5 let
 • školné se nevztahuje na děti s odkladem školní docházky


Pozvánka MČ Praha 4 a Praha 12

Výsledky zápisu II. kolo - seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí - II.kolo zápisu  - viz. ikona "Zápis pro děti se statutem uprchlíka".

Zápis na školní rok 2023/2024

Druhá sezóna zahradníčka je zahájena

Balíček finanční pomoci Pražanům

Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 (dále jen „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podmínky získání finanční pomoci : https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

 1. Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.
 2. Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:
 3. příspěvek či doplatek na bydlení;
 4. okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 5. přídavek na dítě;
 6. dávky pěstounské péče;
 7. čelí exekuci/insolvenci;
 8. po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.9.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.10.2022.
 • nelze žádat zpětně

1.etapa: přijímání žádostí v ředitelně MŠ 27.10.2022 v čase od 9 do 17 hodin.

 • zda bude či nebude žádosti vyhověno rozhoduje ředitel školy
 • v případě vyhovění žádosti ředitel uvede jaká úplata bude prominuta
 • vystavením rozhodnutí o prominutí úplaty za školné, stravné na školní rok 2022/2023 od 1.11.2022.
 • nelze žádat zpětně
Žádost o prominutí úplaty (ke stažení)
Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (ke stažení)

Jak dětem usnadnit adaptaci ve školce

Adaptační plán

Adaptační plán je vypracován z důvodu klidného a citlivého nástupu dětí do naší školky. Usilujeme o to, aby dítě chodilo do školky rádo a bylo v ní spokojené. Proto je nezbytná spolupráce a komunikace školky s rodiči. Ve školce se snažíme přizpůsobit adaptaci potřebám dětí. Vnímáme, že dítě potřebuje klidné přijetí, toleranci, empatický přístup nejen učitelek, ale také ostatního personálu školky. Takovým přístupem si u dítěte školka může získat důvěru a ulehčit pobyt ve školce bez přítomnosti rodiče.

Kroky adaptačního plánu:

Zápis, Den otevřených dveří – osobní kontakt rodičů s ředitelkou a učitelkou.

Informační leták - je rozdán v době Dne otevřených dveří.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – červen.

Samotný nástup dítěte do školky má několik fází. Jednotlivé fáze délky pobytu dítěte ve školce se prodlužuje v závislosti na stupni adaptace dítěte, a to vždy po dohodě s učitelkou nebo ředitelkou školky:

• 1. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 9:30 hodin (odchází po svačině před pobytem venku, oběd a odpolední svačina se dítěti odhlašuje, rodič neplatí)

• 2. fáze – dítě zůstává v MŠ nejdéle do 11:00 hodin (odchází před obědem, oběd a odpolední svačina se dítěti odhlašuje, rodič neplatí)

• 3. fáze – dítě odchází po obědě 12 30 - 12 45 hodin (rodič neplatí odpolední svačinu)

• 4. fáze – dítě zůstává i na spaní

Jednotlivé fáze nemusí na sebe navazovat (lze přeskočit), časové období vychází vždy s individuálních potřeb dítěte.

Doporučení jednotlivých fází:

• 1. fáze - 1-2 týdny

• 2. fáze – 1-2 týdny

• 3. fáze – 1-3 týdny

• 4. fáze – doporučujeme 5-6 týden

Předávání dítěte do třídy:

• zbytečně neprodlužujte ranní loučení (prodlužováním loučení prodlužujete pláč dítěte)

• nevyvolávejte v dítěti lítost nad vzájemným odloučením

• pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale i rozhodní (je běžné, že dítě pláče, poměrně často se však uklidní za pár minut po odchodu rodičů)

• nikdy neodcházejte tajně, bez rozloučení

• pokud dáte dítěti slib (přijdu za chvíli, přijdu po obědě), vždy jej splňte

• pokud jeden z rodičů nese předávání dítěte těžce, je lepší, aby dítě vodil druhý rodič

V krajních případech při neustupujícím pláči voláme rodičům, aby si dítě vyzvedli ze školky dříve.

Desatero rad pro rodiče, aby usnadnily svému dítěti nástup do školky:

• Navštěvujte s dítětem rodiny s jinými dětmi, mateřská centra, kamarády.

• Nechávejte dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka.

• Povídejte si s dítětem, hrajte si s ním, věnujte se mu.

• Každý den si udělejte čas na čtenou pohádku.

• Zaměřte se na rozvoj sebeobsluhy (použít WC, umýt si ruce, držet lžíci, obléci kalhoty, obout boty apod.)

• Nespěchejte na dítě, dopřejte mu čas, aby zvládlo věci samo.

• Nevychvalujte školku ani školkou nevyhrožujte, držte se reality.

• Vysvětlujte dítěti vhodné a nevhodné chování, proč tomu tak je.

Při nástupu do školky se rodičům doporučuje, aby dítě zvládalo tyto kompetence:

• Samostatně se pohybovat, chodit, běhat.

• Sedět po celou dobu u jídla, držet lžíci, pít z hrnečku.

• Používat toaletu vědomě, umýt si ruce.

• Chodit po schodech, držet se zábradlí.

 • Snažit se uklízet si hračky.

• Reagovat na pokyny a na své jméno.


Informace na š.r.2022/2023 - Překlad UA

Projekt "Zahradník"

odevzdání čipů

Na záhoncích nám to pěkně roste

Malý zahradník zahájen

Chodíme cvičit do tělocvičny ZŠ

Vážení rodiče,


uvědomujeme si, že pro děti je pohyb nejen přirozená, ale také nezbytná aktivita, která jim přináší radost, podporuje vůli, soutěživost a zdraví životní styl. Proto máme pro naše děti  připravené návštěvy ve velké a malé tělocvičně ZŠ Jílovská. Tyto budou probíhat jednu hodinu týdně a to vždy ve středu dopoledne. Třídní učitelky dětem připraví zajímavý program tak, aby si děti nejen zacvičily na tělocvičném nářadí, ale také, aby si osvojily základní pohybové dovednosti a cvičení se pro ně stalo radostí.

ředitelka MŠ

Dětský den se opět vydařil

Děkujeme rodičům i prarodičům, že s námi strávili krásné společné odpoledne.

Platba příspěvku do fondu SRPŠ

Vážení rodiče,

Informace k platbě příspěvku do fondu SRPŠ (číslo účtu a variabilní symbol) 

na II. pololetí budou k dispozici na třídách od 23.1.2023.

Částka na II. Pololetí: 750,- Kč

Splatnost: do 28.2.2023

Předem děkujeme za příspěvek.

Spolek SRPŠ


Rozsvítili jsme si stromeček

Děkujeme rodičům i dětem za společně strávené chvíle u stromečku.


Komunitní setkání 22.11.2022

Mateřská škola Jílovská připravila pro širokou veřejnost

22.listopadu 2022 od 15. do 17. hodin ve třídě Lišek 

komunitně osvětové setkání: "CESTA KOLEM SVĚTA" 

Cena: zdarma, hrazeno z projektu:

ZA KAMARÁDY DO SVĚTA III. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001863 je spolufinancován Evropskou unií

Společně budeme mít možnost poznat formou her, písniček a tvoření krásné země jako jsou JAPONSKO, MEXIKO a EGYPT. 


Těšíme se na Vás.

Společné setkání s rodiči - seminář 15.11.2022

Příspěvky do fondu srpš k 4.10.2022

Platby stravné a školné

Připomínáme úhradu školného a stravného vždy do 15. dne v měsíci.

Rodičům, kteří mají nastavené trvalé příkazy z loňského školního  roku , připomínáme je třeba navýšit zálohy na stravné, jelikož loňské zálohy 800,- Kč již nepokryjí měsíční náklady.

částky k 1.9.2022:

 • stravné 900,- Kč 
 • školné 700,- Kč

Příspěvek SRPŠ

Příspěvek do fondu SRPŠ :

I.pololetí: 750,- Kč

II.pololetí: 750,- Kč


číslo účtu: 270 230 0437/2010


Variabilní symbol: bude přidělen.

Třídní učitelka předá osobně písemnou informaci o variabilním symbolu.

Organizace prvního dne ve školce

 • příchod 6,30- 8,30 hodin
 • délku pobytu ve školce (9,30, 11, po obědě, po spaní) nahlásit třídní učitelce
 • v chodně u hlaního vchodu budou na nástěnce k dispozici seznamy se jmény dětí a jejich zařazení do tříd
 • po seznámení se s třídou dítěte jej rodič odvede do kmenové šatny, kde se dítě přezuje a převleče a následně rodič předá dítě třídní učitelce
 • všechny informace poskytnou třídní učitelky, informace na nástěnkách, nebo webové stránky školky
 • informace k platbám u vedoucí školní jídelny v úřední hodiny
 • vyzvednutí čípů u vedoucí školní jídelny v úřední hodiny
 • omluvy dětí na mobilní telefon kmenové třídy - SMS, nebo telefonicky

Přeplatky za stravné, školné a akce školy

Dětský den ve školce - 1.června 2022 - sportovní odpoledne

Komunitní setkání s rodiči 18.května 2022

Komunitní setkání pro děti a rodiče na téma: "Indonésie nejen za pohádkou" plánujeme na 18.5.2022 od 14 hod. do 16. hod.

Podrobné informace včas uveřejníme.


ředitelka

Úhrada školného a stravného za červenec 2022

Mobilní dopravní hřiště 16.5.2022

Nový projekt školky - "MALÝ ZAHRADNÍK"

Nové umývárny a toalety

Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců nám náš zřizovatel, Městská část Praha 4, zajistil a zafinancoval rekonstrukci dětských i učitelských  umýváren a WC u tříd Berušek, Kuřátek, Koťátek a Myšek.

Jsme moc rádi, že děti 1.září přijdou do nového a čistého prostředí.

Velký dík patří také kolektivu naší MŠ, kterému se podařilo všechno včas uklidit a připravit.


ředitelka MŠMateřská škola, Praha 4, Jílovská 75

Adresa

Jílovská 1175/75
Praha 4 - Braník
142 00

zřizovatel školy:

MČ praha 4

Městská část Praha 4

pověřenec DPO:
tel: 261 192 306
e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz


Prohlášení o přístupnosti stránek

KONTAKTY

ředitelka: Bc. Ivana Vocetková

e-mail: info@msjilovska.cz

vedoucí školní jídelny: Helena Filová

tel., 608 039 244,  241 011 881

e-mail: hospodarka@msjilovska.cz

datová schránka: vrumbiy

IČO: 61384453

BÚ: 2000841319/0800

Kontakty na jednotlivé třídy:

BERUŠKY: 774 990 184 

                  email: berusky@msjilovska.cz

KUŘÁTKA: 774 401 189 

                   email: kuratka@msjilovska.cz
KOŤATA: 774 338 013 
                   email: kotata@,sjilovska.cz

MYŠKY: 774 691 089 
                  email: mysky@msjilovkska.cz

LIŠKY: 775 798 915 

                 email: lisky@msjilovska.cz
SLONI: 777 169 305 

                email: sloni@msjilovska.cz

(c) Mateřská škola Jílovská, 2020